جاروی استخر اتوماتیک

جاروی استخر اتوماتیک شنا در استخری تمیز و عاری از هر گونه آلودگی نیازمند تجهیزات مهم استخری چون پمپ، فیلتر، سیستم گندزدایی و لوازم جانبی چون جارو استخری است. با وجود آنکه جارو استخری جزو تجهیزات جانبی استخر دسته بندی می‌شود اما وجود آن برای تمیزی استخر بسیار ضروری است. به طور کلی جاروهای استخری […]