با کلرزن نمکی معایب کلر را از بین ببر

با کلرزن نمکی معایب کلر را از بین ببر آب استخرهای شنا محل مناسبی برای رشد باکتری‌ها، ویروس‌ها، قارچ‌ها و سایر میکروارگانیسم‌هاست. این عوامل بیماری‌زا می‌توانند از طریق تماس با پوست، رفتن آب در دهان و یا تنفس بخار آب آلوده وارد بدن شده و منجر به بیماری‌های مختلفی شوند. به همین دلیل، گندزدایی آب […]