سونا بخار

مزایای سونا بخار سونا بخار فضای محصوری هستند که با بخار گرم می­شوند. حرارت در آنها متفاوت است، با این حال حرارت معمول اتاق بخار حدود 40 درجه سلسیوس است. احتمالاً شما قبلاً اتاق بخار را در باشگاه یا داخل چشمه آبگرم مشاهده کرده‌­اید. سونا بخار در قیاس با سونای خشک سونای بخار شبیه سونا […]